26 marca, 2023

CLUG.pl

Co lubią i czego szukają użytkownicy sieci?

Zasady zwalniania i ochrony stanowisk pracownika

2 min read

Polskie prawo pracy określa szczegółowo zasady zwalniania pracowników, jednak istnieją także przepisy, które chronią niektóre grupy.

Szczególną ochroną objęte są przykładowo kobiety w ciąży, pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny za mniej niż cztery lata, działacze związkowi, pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, urlopie, urlopie macierzyńskim lub bezpłatnym urlopie opiekuńczym. Chronieni przed zwolnieniem są także członkowie rady pracowników, członkowie europejskiej rady zakładowej czy też pracownicy podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Dotyczy to urlopu czy też zwolnienia lekarskiego. Jednak prawo przewiduje także że pracodawca może zwolnić pracownika, powody dotyczące zwolnienia danego pracownika mogą obejmować przyczyny osobiste, lub też związane z niewywiązywaniem się z obowiązków. Pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadku winy pracownika. W praktyce najczęstszą przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego jest poważne naruszenie podstawowych obowiązków, nieobecność w pracy lub odmowa wykonania zadania. Umowa o pracę może zostać rozwiązana również bez wypowiedzenia, jeżeli pracownik nie ponosi winy, ale jest niezdolny do pracy.

Czasem także względy biznesowe mogą wymagać likwidacji stanowiska pracy w związku ze zmianami ekonomicznymi lub organizacyjnymi w firmie.

Uzasadnione powody zwolnienia niezwiązane z pracownikami obejmują gdy istnieje związek przyczynowy między likwidacją stanowiska a rozwiązaniem firmy. Czasem zwolnienia mogą dotyczyć stanowisk, których likwidacja wiąże się z dostosowaniem do nowych przepisów prawa. Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, pracownikowi zwalnianemu wyłącznie z przyczyn od niego niezależnych przysługuje odprawa w wysokości zależnej od stażu pracy od jednego do trzech-krotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jeżeli jednak pracodawca nie wie czy może zwolnić pracownika, może skorzystać z pomocy specjalisty, z pewnością doradzić może mu prawnik prawo pracy wrocław.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.